PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp.z o.o.

szukaj >

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW

SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Sprawy przyjmowane są w formie ustnej (w tym drogą telefoniczną) oraz pisemnej (m.in. za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: pwik@pwik.wolomin.pl, ) dla wygody klientów został uruchomiony Dział Obsługi Klienta mieszczący się w centrum miasta Wołomin przy ul. Ogrodowej 13.
Każda sprawa rozpatrywana i rozwiązywana jest bez zbędnej zwłoki.
W przypadku osobistego kontaktu większość spraw jest załatwiana na miejscu. Pisemne odpowiedzi przesyłane są do klienta niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia wpływu pisma do Spółki. Sprawy bardziej skomplikowane, obejmujące szersze spektrum zagadnień, załatwiane są po przeprowadzeniu koniecznych analiz, konsultacji i uzgodnień, w zależności od specyfikacji przedłożonej sprawy.

Informacje dotyczące:
- wydawania warunków technicznych przyłączenia nowych odbiorców do sieci wod-kan
- dokonywania uzgodnień dokumentacji projektowej na budowę przyłączy i sieci wod-kan.
- wydawanie pozwoleń na wykonywanie przyłączy wod-kan
udzielane są przez Dział Obsługi Klienta oraz przez Dział Techniczny PWiK Sp. z o.o. Dla uproszczenia i przyspieszenia procedury załatwiania w/w spraw opracowane zostały odpowiednie wzory formularzy do wypełnienia przez wnioskodawcę.

W przypadku zgłoszeń dotyczących sieci wod-kan: awarie, kontrola parametrów hydraulicznych panujących w sieci, poprawności działania przewodów wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej itp.- sprawy nie wymagające konsultacji załatwiane są niezwłocznie wg kolejności zgłoszeń, pozostałe trudniejsze do rozwiązania w terminach uzgodnionych z osobami zgłaszającymi.
W przypadku zastrzeżeń co do poprawności działania wodomierza, odbiorca usług ma prawo złożyć reklamację - wniosek o sprawdzenie poprawności jego wskazań. Wniosek w tym przypadku stanowi podstawę do wymiany wodomierza na koszt i przez PWiK Sp. z o.o. oraz przekazanie w celu sprawdzenia poprzez wyspecjalizowaną i uprawniona firmę.

Rozliczenie odbiorcy usług następuje po zainstalowaniu wodomierza, jego zaplombowaniu przez ekipę eksploatacji sieci wodociągowej oraz zawarciu (podpisaniu) umowy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Podstawą rozliczenia za świadczone usługi PWiK Sp. z o.o. z odbiorcą są wskazania wodomierza lub innych urządzeń pomiarowych. Na podstawie odczytów wodomierzy prowadzonych przez pracowników Działu Obsługi Klienta PWiK Sp. z o.o. wystawiane są faktury za ilość pobranej wody i odprowadzonych ścieków oraz wynikającą z tego tytułu należność do zapłaty. Faktury wystawiane są przez Dział Obsługi Klienta i przesyłane na adres do korespondencji drogą pocztową. Odbiorca w celach rozliczeniowych również może zgłosić stan wodomierza drogą telefoniczną lub osobiście.

Płatności wynikające z faktury za usługi świadczone przez PWiK Sp. z o.o. podlegają ciągłemu monitorowaniu i mogą być dokonywane w następujący sposób :
- gotówką w kasie znajdującą się w siedzibie PWiK Sp. z o.o. przy ul. Granicznej 1 – bez dodatkowych prowizji
- gotówką lub przelewem za pośrednictwem poczty lub innych banków – prowizja wg stawek poszczególnych placówek
- przelewem na podstawie stałej dyspozycji płatności zgłoszonej w banku prowadzącym ROR klienta - prowizja wg stawek poszczególnych placówek.

W przypadku stwierdzenia nieuregulowania należności za pełne dwa okresy obrachunkowe przez odbiorcę wysyłane jest wezwanie do uregulowania zaległych należności oraz informacja o zamiarze odcięcia dostaw wody i/lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego. W zawiadomieniu podany jest termin odcięcia i wskazany zastępczy punkt poboru wody.
Informacja o zamiarze odcięć przekazywana jest także od Urzędu Miasta oraz Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej (Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzony przez Radę Miejską –Uchwała Nr III-21/2002 z dnia 19 grudnia 2002 roku -§ 6 ust. 2 pkt b; ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz 747) – art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Agata Piechocka

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2003/08/22 20:07:54
Redaktor: Administrator