PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp.z o.o.

szukaj >

MAJĄTEK SPÓŁKI

KAPITAŁ ZAKŁADOWY
Kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie wynosi 72 478 500,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset zł) co stanowi 144 957 (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem) udziałów po 500 zł (słownie: pięćset zł) i jest w całości objęty przez Wspólnika - Gminę Wołomin


MAJĄTEK TRWAŁY
Majątek trwały obejmuje m.in.:
- budynki i budowle technologiczne, budynki administracyjno-socjalne, biurowe i pomocnicze
- sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej
- urządzenia do poboru i uzdatniania wody
- urządzenia do odbioru i oczyszczania ścieków oraz wstępnej obróbki osadu
- urządzenia i aparatura kontrolno pomiarowa pozwalająca na zapewnienie właściwej kontroli i nadzoru nad jakości wody dostarczanej odbiorcom oraz jakością oczyszczonych ścieków odprowadzanych do środowiska naturalnego
- środki transportu i sprzęt specjalistyczny niezbędny do prowadzenia przeglądów, konserwacji i usuwania awarii na sieci wodociągowo - kanalizacyjnej
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Agata Piechocka

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2017/01/18 09:40:45
Redaktor: Administrator